Regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Liga aktywnych seniorów” współfinansowanym przez Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Liga aktywnych seniorów” współfinansowanego przez Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
2. Organizatorem projektu jest fundacja Liga Lubuskich Animatorów, z siedzibą w Deszcznie przy ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno, NIP  5993177716, REGON: 362513779,
3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r.
4.W Regulaminie użyto następujących skrótów:
a) Projekt – oznacza przedsięwzięcie pn. „Liga aktywnych seniorów”
b) Organizator – fundacja Liga Lubuskich Animatorów, z siedzibą w Deszcznie przy ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno
c) Uczestnik Projektu – organizacja lub osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie
d) ASOS – oznacza Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
e) NGO- oznacza organizację pozarządową.
f) Warsztaty – oznacza Warsztaty w ramach projektu „Liga aktywnych seniorów”
5. Regulamin określa:
a) kryteria uczestnictwa w Projekcie,
b) procedury rekrutacji Uczestników Projektu,
c) zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu,
d) zasady monitoringu uczestników w trakcie trwania projektu
e) zasady ochrony danych osobowych,
f) zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

§ 2
Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 6 seniorskich grup nieformalnych z trenu powiatu gorzowskiego, które do tej pory nigdy nie brały udziału w warsztatach związanych z budową wizerunku w sieci i media-relations.
2. Grupy chcące wziąć udział w projekcie „Liga aktywnych seniorów” muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym m.in. zadeklarują chęć i możliwość udziału swoich 10 członków w zaplanowanych w ramach projektu warsztatach. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą mailową na adres: ligalubuskichanimatorow@gmail.com, złożyć osobiście w Biurze Projektu: Liga Lubuskich Animatorów, ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno bądź przesłać listownie na wyżej wskazany adres.
3. Każda nieformalna grupa seniorska biorąca udział w projekcie sama deleguje reprezentantów do poszczególnych warsztatów.
4. Oddelegowani na warsztaty członkowie nieformalnych grup seniorskich muszą być powyżej 60 r.ż., zamieszkiwać powiat gorzowski i wyrazić chęć uczestnictwa w zaplanowanych działaniach poprzez wypełnienie FORMULARZA UCZESTNIKA WARSZTATÓW.

§ 3
Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od miesiąca sierpnia 2016 do września 2016 r. Rekrutacja ma charakter otwarty i będzie polegała na przesłaniu informacji o projekcie do wszystkich seniorskich grup nieformalnych w powiecie gorzowskim.
2. Weryfikację formularzy zgłoszeniowych oraz decyzję o zakwalifikowaniu 6 seniorskich grup nieformalnych do uczestnictwa w projekcie podejmuje koordynator. W przypadku większej ilości zgłoszeń zweryfikowanych pozytywnie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA SENIORSKICH GRUP NIEFORMALNYCH oraz FORMULARZ UCZESTNIKA WARSZTATÓW dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu www.ligaaktywnychseniorow.fam.org.pl
4. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie otrzymają reprezentanci nieformalnych grup seniorskich drogą telefoniczną lub e-mailową.
5. Dla seniorskich grup nieformalnych, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa. Zgłoszenia te będą ponownie rozpatrywane w przypadku rezygnacji grupy pierwotnie zakwalifikowanej do udziału w projekcie.
6. Beneficjenci biorący udział w projekcie na etapie rekrutacji zostaną poinformowani, iż projekt jest współfinansowany z środków ASOS.
7. Grupy seniorskie i uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocji projektu  (np. sporządzanie i umieszczanie zdjęć na stronie internetowej projektu).

§ 4
Organizacja warsztatów w ramach projektu

1. W ramach projektu między wrześniem a grudniem 2016 r. przewidziane są spotkania warsztatowe z zakresu:
a) Budowa wizerunku w sieci
b) Media-relations
2. Uczestnik ma prawo przekazywać swoje uwagi dotyczące tematyki zajęć realizowanych w Projekcie poprzez przekazywanie ustnie bądź pisemnie informacji o proponowanych zmianach Koordynatorowi Projektu bądź osobie prowadzącej zajęcia.

§ 5
Zasady uczestnictwa w warsztatach

1. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do:
a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
b) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
c) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych,
d) przestrzegania Regulaminu projektu.
2. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Na każdym warsztacie uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem swoją obecność
3. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

§ 6
Zasady monitoringu uczestników w trakcie trwania projektu

1. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do wypełnienia w trakcie trwania projektu ankiet monitoringowych dostarczanych przez Organizatora.

§ 7
Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazane Projektodawcy, o których mowa w § 7ust. 2, przetwarzane będą w celu umożliwienia realizacji projektu.
2. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr100 poz. 1024), w stosunku do przetwarzanych, powierzonych danych osobowych, o których mowa w ust. 1.
3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie.

§ 8
Zasady rezygnacji z uczestniczenia w projekcie

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przed jego rozpoczęciem podmiot zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie osobiście, telefonicznie lub poprzez Internet: ligalubuskichanimatorow@gmail.com w najwcześniejszym możliwym terminie.
2. Rezygnacja z uczestnictwa w trakcie trwania projektu dokonywana jest na tych samych zasadach jak w § 8 pkt 1.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia danego podmiotu z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Koordynator Projektu
2. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia jego dodatkowych postanowień. Wszelkie zmiany do Regulaminu wymagają aneksu.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Projektu.